کارگروه تدوین الزامات فنی

کمیته تدوین استاندارد ویژگی های بتن سبک سلولی با حضور نمایندگان دانشگاه، صنعت و سازمانهای ذیربط ازجمله استاندارد، مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی فعالیت خود را در انجمن آغاز کرد. در مرحله فعلی دو سند مربوطه در ACI مورد بررسی و تدوین استاندارد ملی قرار خواهد گرفت. دانلود این سند ها در زیر آمده است:

  • ACI 523.2R, Guide for Precast Cellular Concrete Floor, Roof and Wall Units
  • ACI 523.1R, Guide for Cast-in-Place Low-Density Cellular Concrete