آموزش و اطلاع رسانی


اعضای این کارگروه عبارتند از:
مدیر - مهندس جواد مروتی 09158200500
مهندس عابدیان 09158021050
مهندس ایمان جاهدی 09153093539
برنامه های آموزشی این کارگروه بزودی ارائه خواهد شد.