فرم تقاضای عضویت دانشجوئی
(دانشجویان مراکز آموزشی و تحقیقاتی)


اینجانب دانشجوی رشته در مقطع
تقاضای عضویت دانشجویی در انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن سبک سلولی ایران (CLC) را دارم.

مشخصات جهت اعلان روی سایت انجمن عبارتند از :
تلفن : فاکس : شماره همراه :
وب سایت : ایمیل (پست الکترونیک) :
آدرس محل تحصیل :

نام و نام خانوادگی معرف (در صورتیکه داشته اید)
اسناد و مدارک فردی و کاری به پیوست ارسال می گردد.