فرم تقاضای عضویت علمی
(اساتید دانشگاه، پژوهشگران و محققین)


اینجانب در رشته تحصیلی در مقطع
تقاضای عضویت علمی در انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن سبک سلولی ایران (CLC) را دارم.

مشخصات جهت اعلان روی سایت انجمن عبارتند از :
تلفن : فاکس : شماره همراه :
وب سایت : ایمیل (پست الکترونیک) :
آدرس محل کار :

نام و نام خانوادگی معرف (در صورتیکه داشته اید)
اسناد و مدارک فردی و کاری به پیوست ارسال می گردد.