فرم تقاضای عضویت تبعی
(تأمین کنندگان تجهیزات، مواد اولیه و خدمات فنی و تجاری و دیگر صنایع مرتبط)

اینجانب به نمایندگی از شرکت
فعال در زمینه تقاضای عضویت
در انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن سبک سلولی ایران (CLC) را دارم.

مشخصات جهت اعلان روی سایت انجمن عبارتند از :
نام مدیر عامل :
تلفن : فاکس : شماره همراه :
وب سایت : ایمیل (پست الکترونیک) :
آدرس کارخانه : آدرس دفتر :

نام معرف (در صورتیکه داشته اید)
اسناد و مدارک فردی و کاری به پیوست ارسال می گردد.