فرم تقاضای عضویت صنفی
(تولیدکنندگان بتن و قطعات بتنی سبک سلولی)

اینجانب به نمایندگی از شرکت
تقاضای عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن سبک سلولی ایران (CLC)
در یکی از گروه های صنفی
را دارم.

مشخصات جهت اعلان روی سایت انجمن عبارتند از :
نام مدیر عامل :
تلفن : فاکس : شماره همراه :
وب سایت : ایمیل (پست الکترونیک) :
آدرس کارخانه : آدرس دفتر :

نام و نام خانوادگی معرف (در صورتیکه داشته اید)
اسناد و مدارک فردی و کاری به پیوست ارسال می گردد.