ممیزی و کنترل کیفیت


اعضای این کارگروه عبارتند از:
مهندس اسدی - مدیر
مهندس مجتبی خازنی
دکتر سعیدرضا زارع

در مرحله فعلی این کارگروه نسبت به بازدید و نمونه برداری از اغلب واحد های تولیدی عضو انجمن اقدام نموده است. نتایج حاصل از انجام آزمایشات مقاومت فشاری، چگالی و جذب آب و مقایسه آن با واحد های دیگر در قالب گزارش و شیت های آزمایشگاهی به تمامی اعضا ارائه گردیده است. این کارگروه در نظر دارد تا بر اساس یک برنامه مدون نسبت به ممیزی و کنترل کیفیت اقدامات منسجمی را دنبال نماید.