اعضای علمی انجمن - اساتید، محققین و پژوهشگران

اعضای علمی انجمن شامل اساتید، محققین و صاحب نظران بتن سبک در کشور می باشند. عضویت در این بخش بصورت افتخاری بوده و امید می رود شناخت این پتانسیل های علمی باعث تعامل و همکاری فیمابین شده و منجر به ارتقاء کمی و کیفی تولید گردد. در اینجا از علاقمندان در این بخش برای عضویت دعوت بعمل می آید. به این منظور لازم است نسبت به تکمیل فرم عضویت و ارسال مشخصات فردی و رزومه کاری با هماهنگی دبیر انجمن اقدام گردد.


اعضای علمی انجمن با تحصیلات دکتری (phd):کد عضویت: 2001
نام: دکتر محمد شکرچی زاده
تلفن: 02188968111
فاکس: 02188959740
همراه:
وب سایت: www.cmi.ut.ac.ir
ایمیل: shekarch@ut.ac.ir
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران
فعالیت:
ریاست مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشور
سرپرست انستیتو مصالح و استادیار دانشگاه تهران
عضو هیئت مدیره انجمن بتن ایران
آدرس محل کار 1: تهران، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه عمران
آدرس محل کار 2: تهران، خیابان قدس، کوچه بهنام، پلاک 8، انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهرانکد عضویت: 2002
نام: دکتر حمید وارسته پور
تلفن: 3854611 0511
فاکس: 3854613 0511
همراه: 09155252062
وب سایت: www.ieht.ac.ir
ایمیل: hamid_v_p@yahoo.com
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران
فعالیت: سرپرست مؤسسه آموزش عالی صنعت آب و برق و رئیس انجمن بتن ایران، شاخه خراسان
آدرس محل کار: مشهد، سیدی، ابتدای جاده خلج، مؤسسه آموزش عالی صنعت آب و برقکد عضویت: 2003
نام: پروفسور حسین یوزباشی زاده
تلفن: 66165228 021
فاکس: 66005717 021
همراه:
وب سایت: www.sharif.edu
ایمیل: yoozbashi@sharif.edu
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مواد
فعالیت: عضو هیئت علمی
آدرس محل کار: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده موادکد عضویت: 2004
نام: دکتر علی رضا پورخورشیدی
تلفن: 6 - 02188255942 داخلی 297
فاکس: 02188384129
همراه: 09122150256
وب سایت: www.bhrc.ac.ir
ایمیل: pourkhorshidi@bhrc.ac.ir
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران
فعالیت: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - بخش بتن
آدرس محل کار: تهران، بزرگراه شیخ فضل الله نوری، نرسیده به شهرک پاس فرهنگیان، خیابان شهید حکمت، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکنکد عضویت: 2005
نام: دکتر مسعود طاهری شهر آئینی
تلفن 1: 05117685510
تلفن 2: 02733393336
فاکس:
همراه: 09121318455
وب سایت:
ایمیل 1: mtaheri87@yahoo.com
ایمیل 2: mtaheri87@shahroodut.ac.ir
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی معماری
فعالیت: مدیر دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی شاهرود
آدرس محل کار 1: شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
آدرس محل کار 2: مشهد: بلوار فردوسی، خیابان ثمانه، پلاک 21، شرکت گلساختکد عضویت: 2006
نام: دکتر محمدرضا اختری
تلفن: 05118451185
فاکس: 05118451185
همراه: 09155126171
وب سایت:
ایمیل: akhtary_mr@yahoo.com
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران
فعالیت: استادیار دانشکده عمران دانشگاه آزاد بجنورد
آدرس محل کار 1: بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه عمران
آدرس محل کار 2: مشهد: بلوار بعثت، پلاک 18کد عضویت: 2007
نام: دکتر سعید رضا زارع
تلفن: 05117293849
فاکس: 05117293849
همراه: 09158034807
وب سایت: www.aratabeton.com
ایمیل: aratabeton@yahoo.com
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مواد
فعالیت: رئیس هیئت مدیره انجمن بتن سبک سلولی ایران، مدیر عامل شرکت بتن سبک آراتا
آدرس محل کار 1: مشهد، بلوار ملک آباد، فرهاد 18، پلاک 126
آدرس محل کار 2: مشهد، چهارراه ابوطالب، مجتمع تجاری برجیس، واحد 143کد عضویت: 2008
نام: دکتر مهدی تذهیبی
تلفن: 03116690819
فاکس:
همراه: 09133271663
وب سایت: www.avidbeton.com
ایمیل: tazhibi@htth.mui.ac.ir
مدرک تحصیلی: دکتری آمار
فعالیت: عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و عضو هیئت مدیره شرکت بتن سبک آوید
آدرس محل کار 1: اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی، گروه آمار
آدرس محل کار 2: اصفهان، شهرک صنعتی، شرکت بتن سبک آویدکد عضویت: 2009
نام: دکتر جعفر بلوری بزار
تلفن:
فاکس:
همراه: 09155164210
وب سایت: www.bolouri.profcms.um.ac.ir
ایمیل: bolouri@um.c.ir
مدرک تحصیلی: دکتری عمران
فعالیت: عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهدکد عضویت: 2010
نام: دکتر یاسین مجلسی
تلفن: 02188021524
فاکس:
همراه: 09123137589
وب سایت:
ایمیل: ladgar_eng@yahoo.com
مدرک تحصیلی: دکتری عمران (سازه و تکنولوژی بتن) از دانشگاه لندن
فعالیت: آزاد


اعضای علمی انجمن با تحصیلات کارشناسی ارشد:کد عضویت: 3001
نام: مهندس مصطفی رستمی
تلفن: 05116223000
فاکس: 0511228360
همراه: 09153257559
وب سایت:
ایمیل: m.rostami_eng@yahoo.com
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد عمران گرایش سازه
فعالیت: واحد تحقیق و توسعه شرکت بنیان بتن
آدرس محل کار: مشهد، بلوار آزادی، نبش بلوار میثاق، شرکت بنیان بتنکد عضویت: 3002
نام: مهندس محسن خزائی
تلفن: 2224600 0581
فاکس: 2244899 0581
همراه: 09153814341
وب سایت: CV
ایمیل: mohsen_khazaei@yahoo.com
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد عمران گرایش سازه
فعالیت: مدیریت طرح و برنامه، معاون اداری، مالی و توسعه منابع
آدرس محل کار: قوچان، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچانکد عضویت: 3003
نام: مهندس مریم مغنی نژاد
تلفن: 622300 0511
فاکس: 6228360 0511
همراه: 09366521287
وب سایت: CV
ایمیل: m.moghanninezhad@gmail.com
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد عمران گرایش سازه
فعالیت: واحد تحقیق و توسعه شرکت بنیان بتن
آدرس محل کار: مشهد، بلوار آزادی، نبش بلوار میثاق، شرکت بنیان بتنکد عضویت: 3004
نام: مهندس علیرضا دیواندری
تلفن: 5 - 8832663 0511
فاکس: 8817310 0511
همراه: 09155138947
وب سایت: CV
ایمیل: divandari27@yahoo.com
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد عمران گرایش سازه
فعالیت: کارشناس ارشد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
آدرس محل کار: مشهد. حوزه نظارت و کنترل پروژه های راه آهنکد عضویت: 3005
نام: مهندس امیر افسری
تلفن: 05112673609
فاکس: 05112673608
همراه: 09363200386
وب سایت:
ایمیل: chemistry1master1@yahoo.com
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد شیمی آلی
فعالیت: شرکت قطعات بتنی فدک
آدرس محل کار: مشهد، جاده قوچان، چهارفصل، چنب مصالح فروشیکد عضویت: 3006
نام: مهندس محمد حجتی
تلفن:
فاکس:
همراه: 09151001930
وب سایت:
ایمیل: mohamad.hojaty@yahoo.com
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد عمران
فعالیت:
آدرس محل کار:کد عضویت: 3007
نام: محمد صادق بزنجانی
تلفن: 07117380601
فاکس: 07117380601
همراه: 09171048082
وب سایت:
ایمیل: m_bezenjani@yahoo.com
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد عمران
فعالیت:
آدرس محل کار: شیراز، دانشگاه فنی حرفه ای، دانشکده شهید باهنر، انستیتو عمران


کد عضویت: 3008
نام: مهندس پیمان چوبدار سعدآباد
تلفن: 05116224477
فاکس:
همراه: 09157397795
وب سایت:
ایمیل: peyman_choobdar@yahoo.com
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد عمران
فعالیت:
آدرس محل کار: مشهد، میدان فردوسی، مرکز مهارت های پیشرفته مهندسینکد عضویت: 3009
نام: مهندس علی رضا دانشمند شیخ الاسلامی
تلفن:
فاکس:
همراه: 09155167320
وب سایت:
ایمیل: daneshmand.alireza@gmail .com
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد عمران - آب
فعالیت:
آدرس محل کار:کد عضویت: 3010
نام: مهندس غلامرضا غلامی
تلفن: 05115011253
فاکس: 05115011253
همراه: 09155102752
رزومه: CV
ایمیل: info@kavoshtadbir.ir
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت پروژه
فعالیت: مدیر عامل شرکت کاوش تدبیر طوس و مدیر کنترل کیفیت بتن، عضو کمیته مصالح استانداری خراسان
آدرس محل کار: مشهد، بلوار وکیل آباد، حد فاصل 64 و 66، پلاک 5کد عضویت: 3011
نام: مهندس محمد سادات مادرشاهی
تلفن: 05116666409
فاکس: 05116666410
همراه: 09151152667
وب سایت: www.alumglass.com
ایمیل: eco@alumglass.com
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
فعالیت: مدیر عامل شرکت مهندسی پوسته های نما
آدرس محل کار: مشهد، بزرگراه آزادی، جنب شرکت پارس خودرو، مجتمع تجاری سپهر، بلوک 2، طبقه هفتم، واحد 272کد عضویت: 3012
نام: مهندس احمد مرادپور
تلفن: 3201536
فاکس: 3201536
همراه: 09161612358
وب سایت:
ایمیل: moradpourahmad@yahoo.com
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد عمران

فعالیت ها:
دانشجوی دکتری عمران - زلزله
عضو صنفی انجمن بتن سبک سلولی ایران
مدرس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه لرستان
رئیس انجمن تولید کنندگان بتن آماده استان لرستان
رئیس کانون تولید کنندگان شن و ماسه لرستان
عضو شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت
عضو هیات مدیره انجمن بتن شاخه لرستان
رئیس صنایع همگن استان لرستان

آدرس: استان لرستان، خرم آباد، خیابان شیرخوارگاه، شرکت مهندسی اطمینان سازهکد عضویت: 3013
نام: مهندس محمد حسین الهیاری
تلفن: 05136084904
فاکس: 05137234378
همراه: 09109103590
وب سایت:
ایمیل: allahyargroup@yahoo.com
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد شیمی
گرایش صنایع شیمیائی ساختمان
از دانشگاه علم و صنعت ایران

آدرس: استان خراسان، مشهد، خیابان معلم، نبش عدل 40کد عضویت: 3014
نام: امیر عباس توفان
تلفن:
فاکس:
همراه: 09178057050
وب سایت: www.farsresin.com
ایمیل: amirabbastoofan@gmail.com
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی مکانیک جامدات

آدرس: استان تهران، میدان فاطمی، میدان گلها، خیابان کاخ جنوبی، نبش فکوری، پلاک 1، طبقه 1، واحد 2کد عضویت: 3015
نام: محمد عمادی
تلفن: 02188001460
فاکس:
همراه: 09170001250
وب سایت: www.farsresin.com
ایمیل: amirabbastoofan@gmail.com
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی مکانیک جامدات

آدرس: استان تهران، میدان فاطمی، میدان گلها، خیابان کاخ جنوبی، نبش فکوری، پلاک 1، طبقه 1، واحد 2کد عضویت: 3016
نام: محسن راد
تلفن: 05138745663
فاکس:
همراه: 09155255529
وب سایت:
ایمیل: amirabbastoofan@gmail.com
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد شیمی تجزیه

آدرس: استان خراسان، مشهد، قرنی32، پلاک 1، واحد 1کد عضویت: 3017
نام: محمد زارع
تلفن: 07116231964
فاکس:
همراه: 09376751330
وب سایت:
ایمیل: mohammad.zare@gmail.com
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد عمران

آدرس: استان فارس، شیراز، کیلومتر 5 جاده سپیدان، کارخانه تولید بتن آماده ساواناکد عضویت: 3018
نام: علی هجرانی دلیر
تلفن:
فاکس:
همراه: 09138541929
وب سایت:
ایمیل: alihejrani@yahoo.com
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد شیمی معدنی

آدرس: استان البرز، کرج، گوهردشت، بلوار موذن، بلوار انرژی اتمی، سازمان انرژی اتمی کرجکد عضویت: 3019
نام: سجاد نظری شیرکوهی
تلفن: 9 - 05842210078
فاکس: 05842210070
همراه: 09127727445
وب سایت:
ایمیل: snazari67@yahoo.com
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد عمران
آدرس محل کار: خراسان شمالی، بجنورد، کارخانه شرکت سبک سازان شرق (مدیر کارخانه)
آدرس: استان خراسان شمالی، نبش چهارراه شهید فهمیده، پلاک 933کد عضویت: 3020
نام: مهدی عباسی
تلفن:
فاکس:
همراه: 09155723242
وب سایت: www.beton-sabok.mihanblog.com
ایمیل: mehdi.abbasi@stu-mail.um.ac.ir
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد عمران
آدرس: استان خراسانکد عضویت: 3021
نام: بهنام بیگانه طلب
تلفن: 09370691205
فاکس:
همراه: 09114281801
وب سایت:
ایمیل: behnam.11062@yahoo.com
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مکانیک (گرایش تبدیل انرژی)
آدرس 1: استان گیلان، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن
آدرس 2: استان مازندران، نور چمستان، دانشگاه سماء واحد چمستان (ابتدای جاده آهو دشت)
دانشگاه سما نور تلفن: 01144628407 و 01144628100


اعضای علمی انجمن با تحصیلات کارشناسی:کد عضویت: 4001
نام: سید مهدی سجاد
تلفن: 05138926514
فاکس:
همراه: 09151095602
وب سایت:
ایمیل: smsajjad64@yahoo.com
مدرک تحصیلی: کارشناس عمران

آدرس: مشهد، شرکت ساختمانی اورنگ ابنیه ساز
کد عضویت: 4002
نام: محمد حسینی
تلفن: 02633419472
فاکس:
همراه: 09122606129
وب سایت:
ایمیل: m_hosseini16@uc.ac.ir
مدرک تحصیلی: کارشناس عمران - عمران

آدرس: تهران
کد عضویت: 4003
نام: مهدی امامی اشلقی
تلفن: 02633419472
فاکس:
همراه: 09123602305
وب سایت:
ایمیل: m_hosseini16@uc.ac.ir
مدرک تحصیلی: کارشناس عمران - عمران

آدرس: تهران

کد عضویت: 4004
نام: حمید گروسی
تلفن: 02633551847
فاکس: 02633551849
همراه: 09121693643
وب سایت: www.atrinchemicals.ir
ایمیل: hgarrousi@yahoo.com
مدرک تحصیلی: مهندسی شیمی
زمینه مشاوره و فعالیت علمی: فوم مصرفی در تولید فوم بتن و اجرای کف ریزی و شیب بندی.
آدرس: البرز، کرج، انتهای 45 متری گلشهر، بالای بانک اقتصاد نوین، ط 5، واحد 19، شرکت آترین